БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БОГД СУМ
ЗАРЛАЛ
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Баянхонгор аймгийн Богд сумын засаг даргын тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 3 дугаар багийн олон нийтийн мэдээлэлийн төвийн барилга барих ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдлийг нь / 50000/ төгрөгөөр худалдан авч болно. Үнийн саналыг /2016 оны 07 дугаар сарын 19-ны 10 цаг 00 минут /-аас өмнө Засаг даргын тамгын газрын даргад/ ирүүлнэ. Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан [2016 оны 07 дугаар сарын 19/-ны өдрийн 11 цагm нээнэ. Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх. Тооцно Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг дараах хаягаар авч болно.[Баянхонгор аймгийн Богд сумын Засаг даргын тамгын газар Харилцан утас 91151135 98115737 Баянхонгор аймгийн Богд сумын цахилгаан хангамжийг сайжруулах 04КВ цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөл, засварын тендерт оролцохыг урьж байна. Тендерийн бичиг баримтын үнэ 50000 төгрөг. Утас 98115737, 96687009
Богд сумын санхүү албаны 2016 оны хийх ажлын төлөвлөгөө

БОГД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ

   

2016 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 
               

2016 оны 01 дугаар сарын 15

     

Хориулт

               
 

Хийж гүйцэтгэх ажил

Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хариуцах эзэн

хугацаа

Хамтран гүйцэтгэх байгууллага ажилтан

Хүрэх түвшин

Төсвийн татварын орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэх

1

Орлого бүрдүүлэлтэнд онцгой анхаарч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд  ногдуулсан албан татварыг шуурхай  хурааж сар улиралын орлогын төлөвлөгөөг татварын нэр төрлөөр нь жигд ханган биерүүлэх

Татварын хуулийн талаар мэдээлэл сургалт зохион байгуулах

М.Цэцэгээ

жилдээ

Багийн засаг дарга нар

татварын орлого жигд биелснээр

2

Орлого бүхий иргэдийг албан татварт бүрэн хамруулах зорилгоор " Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогын албан татвар суутгагдаагүй мэдээ" ТТ-12/2/ тайлангийн мэдээлэлд үндэслэн татварт хамруулах

Орлого бүхий иргэдийг татварт бүрэн хамруулах

М.Цэцэгээ

жилдээ

Сумын засаг дарга,Багийн засаг дарга нар

Татварын орлого нэмэгдсэнээр

3

ААНОАТ, НӨАТ, АТБӨЯХ-ийн албан татвар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар, газрын төлбөр, бусад татварыг нэр төрлөөр нь жигд ханган татварт хамрагдалтын ирцийг хангах

Аж ахуйн нэгж иргэнд татварын талаар мэдээлэл сургалт зохион байгуулах

С.Баасансүрэн М.Цэцэгээ

жилдээ

Багийн засаг дарга нар

Татварын орлого биелсэнээр

4

Улс орон нутгийн татварын орлогыг жигд ханган гүйцэтгэлийн стандартад заасан түвшинг хангах

Байгууллага иргэнд татварын талаар мэдээлэл өгч татварын бааз суурийг өргөтгөх

С.Баасансүрэн М.Цэцэгээ

Жилдээ

Багийн засаг дарга нар

Татварын орлого биелсэнээр

5

Төсөвт байгууллагуудын өөрийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх

өөрийн орлогыг нэмэгдүүлэх арга зам хайх

байгууллагын дарга нягтлан бодогч нар

жилдээ

Байгууллагын дарга,нягтлан бодогч

Өөрийн орлого биелснээр

санхүү бүртгэлийн стандартыг мөрдөж ажиллах

6

Төсвийн төлөвлөлт зарцуулалтад хамт олны оролцоог нэмэгдүүлж улирал тутамд дүн шинжилгээ хийж нийтэд мэдээлэх сар бүр байгууллагынхаа ил тодын самбарт байршуулах

сар бүр төсвийн орлого зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллах

байгууллагын дарга нягтлан бодогч нар

жилдээ

С.Баасансүрэн Д.Буянхишиг

Мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй ойлгомжтой болгох

7

Албаны үйл ажиллагааны эрсдлийг холбогдох журмын дагуу үнэлж эрсдлийг бууруулах талаар төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх

төлөвлөгөө гарган эрсдлийг тооцсоноор

С.Баасансүрэн

1 дүгээр улиралд

Байгууллагын нягтлан бодогч нар

эрсдэлгүй ажилласнаар

8

Төсөвт байгууллагад НББ ийн болон анхан шатны баримтуудыг стандартын дагуу хөтлүүлж хэвшүүлэх

Гүйлгээ хийгдэх бүр

С.Баасансүрэн Д.Буянхишиг   байгууллагын дарга .нягтлан бодогч нар

санхүүгийн жилдээ

санхүүгийн ажилтанууд

НББ стандартад нийцсэн байх

9

Төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн тайлан баланс баримтуудыг аудитын  байгууллагад шалгуулж дүгнэлт гаргуулах

тайлан баланс,анхан шатны баримт бусад холбогдох материалыг цаг хугацаанд аудитын байгууллагад хүргэх

С.Баасансүрэн Д.Буянхишиг   байгууллагын дарга .нягтлан бодогч нар

хуулийн хугацаанд

санхүүгийн ажилтанууд

зөрчилгүй дүгнэлт

10

Төсвийн тухай хуулийн 8.8.1-8.9.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу төсөвт байгууллагуудын сар улирал жилийн мэдээ тайланг гаргаж холбогдох газарт тушаах

Төсвийн тухай хууль, НББ ийн тухай хуулиудыг мөрдөж ажиллах

С.Баасансүрэн Д.Буянхишиг   байгууллагын дарга .нягтлан бодогч нар

хуулийн хугацаанд

санхүүгийн ажилтанууд

мэдээ тайлан хугацаандаа гарч хэвшсэн байх

11

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн зөв  оруулах

хуулийн хугацаанд

С.Баасансүрэн Д.Буянхишиг   байгууллагын дарга .нягтлан бодогч нар

жилдээ

санхүүгийн ажилтанууд

шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллийг оруулж хэвшсэн байх

12

Төсвийн өрөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийж төсвийн орлогын давалт ,тасралт,зардлын хэтрэлт,хэмнэлтийн талаар улирал тутам гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх

шалтгааныг тодорхойлох

С.Баасансүрэн

улирал тутам

Санхүүгийн албаны дарга

орлого нэмэгдэж зардлын хэтрэлт гарахгүй байх

13

Төсөвт байгууллагын нярав нарын анхан шатны бүртгэлийн баримтанд үзлэг шалгалт хийж тэдэнд заавар зөвлөлгөө өгч НББ ийн стандартыг мөрдөх

улиралд нэг удаа

С.Баасансүрэн

улирал тутам

Санхүүгийн ажилтанууд

ажлын ахиц гарна

Статистикийн мэдээ мэдээлэл тооллого тайланг хариуцан ажиллах

14

Аймгийн засаг даргын баталсан гэрээний дагуу статистикийн мэдээний график гарган  батлуулж ажиллах

Статистикийн мэдээ тайлангийн графикт хугацааг хариуцах ажилтан бүрт танилцуулж гарын үсэг зуруулах

Д.Буянхишиг

сар улирал тутам

МЭҮТ ийн дарга ,мэргэжилтэн, Багийн засаг дарга нар

мэдээ тайлан хугацаандаа гарч хэвшсэн байх

15

Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авч байгаа иргэдийн үйлдвэрлэл үйлчилгээг аж үйлдвэрийн мэдээнд оруулж мэдээллэх

үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэд, аж ахуйн нэгжийн тоон мэдээллийг авч мэдээлэлж байх

Д.Буянхишиг

сар улирал тутам

МЭҮТ ийн дарга ,мэргэжилтэн, Багийн засаг дарга нар

үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг иргэн аж ахуйн нэгжийг бүрэн хамруулсан байх

16

Улсын болон орон нутгийн чанартай тооллого түүвэр судалгаануудыг сум орон нутгийн хэмжээнд чанартай зохион байгуулах

тухайн үеийн захирамж, шийдвэрээр

Д.Буянхишиг

жилдээ

 

тооллого, судалгаанууд үнэн зөв, хугацаандаа хийгдсэн байх

Мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх чиглэлээр

17

Сумын үнэлгээний хорооны гүшүүдэд Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай Ашиг сонирхлын  зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар сургалт хийх

Худалдан авах ажиллагааг зохицуулахтай холбоотой хууль журам зөвлөмжийг судлах

С.Баасансүрэн

жилдээ

 

худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд хийж гүйцэтгэх

18

Татвар санхүүгийн албанаас хамтран иргэдэд мэдээлэл хийх, гарын авлагаар хангах, "Татвар төлөгчдийн өдрүүдийг" хамтран зохион байгуулах

 

С.Баасансүрэн М.Цэцэгээ

1 дүгээр улиралд

 

өдөрлөг зохион байгуулагдснаар

19

Ажил алба ,мэргэжил, ур чадвараа дээшлүүлэх чиглэлээр туршлага судлах

Аль нэгэн сумын санхүүгийн албаны ажил мэргэжлийн туршлага судалснаар

С.Баасансүрэн

3 дугаар улиралд

Төрийн сан нягтлан бодогч нар няравууд

мэргэжил ур чадвар дээшилсэн

20

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон худалдан авахтай холбоотой журам заавраар поршур хийж тараах

поршур хийж иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд тарааснаар

С.Баасансүрэн

2016 оны 1 дугаар сард

санхүүгийн ажилтанууд

иргэд, аж ахуйн нэгжүүд мэдээлэл авснаар

21

Шилэн данс болон НӨАТ, эдийн засгийн ил тодын хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжоор сургалт зохион байгуулах

сургалт зохион байгуулах

С.Баасансүрэн

жилдээ

холбогдох албан тушаалтан

сургалт явуулснаар

Бусад ажил

 

22

Засаг даргын үйл ажиллагааны 2016 оны үндсэн чиглэлд тусгагдсан эдийн засгийн бодлогын үзүүлэлтэд санхүү төрийн сангийн холбоотой асуудлыг судлан хэрэгжүүлэх

 

С.Баасансүрэн

жилдээ

санхүүгийн ажилтанууд

Үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлууд хэрэгжсэн байх

 

23

Хугацаатай бичгийг цаг тухайд нь гүйцэтгэж хариуг нь явуулах

 

С.Баасансүрэн

цаг тухайд нь

холбогдох албан тушаалтан

хариутай бичгийг хугацаанд нь явуулж хэвшсэн байх

 

24

Архивын 2015 оны баримт бичгийг эмхлэн цэгцэлж архивт хүлээлгэн өгөх,баримт үйлдсэн акт үйлдэх

архивын хууль журамд нийцүүлэн ажиллах

санхүүгийн ажилтанууд

жилдээ

 

архивт баримтыг цаг тухайд нь бүрэн хүлээлгэж өгсөн байх

 

24

Цаг үеийн холбогдолтой орон хутаг ,байгууллагаас зохион байгуулж байгаа ажилд идэвхтэй оролцох

 

санхүүгийн ажилтанууд

жилдээ

 

цаг үеийн ажилд 100 хувь оролцох

 

25

Монгол улсын Төрийн албаны тухай хууль болон төрийн албаны стандартыг мөрдөж ажиллах

Албан үүргээ гүйцэтгэж байх бүрдээ мөрдөж ажиллах

 

жилдээ

 

зөрчилгүй
 ажиллах

 

26

Хүнд сурталгүй  , авилгагүй ажиллах

ажилдаа байнга мөрдөх

 

жилдээ

 

зөрчилгүй
 ажиллах

               
       

АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАСАН

     

САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА                                               С.БААСАНСҮРЭН

 
               

 

Мэдээ оруулсан: 2016-04-20 00:00:00