БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БОГД СУМ
ЗАРЛАЛ
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Баянхонгор аймгийн Богд сумын засаг даргын тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 3 дугаар багийн олон нийтийн мэдээлэлийн төвийн барилга барих ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдлийг нь / 50000/ төгрөгөөр худалдан авч болно. Үнийн саналыг /2016 оны 07 дугаар сарын 19-ны 10 цаг 00 минут /-аас өмнө Засаг даргын тамгын газрын даргад/ ирүүлнэ. Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан [2016 оны 07 дугаар сарын 19/-ны өдрийн 11 цагm нээнэ. Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх. Тооцно Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг дараах хаягаар авч болно.[Баянхонгор аймгийн Богд сумын Засаг даргын тамгын газар Харилцан утас 91151135 98115737 Баянхонгор аймгийн Богд сумын цахилгаан хангамжийг сайжруулах 04КВ цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөл, засварын тендерт оролцохыг урьж байна. Тендерийн бичиг баримтын үнэ 50000 төгрөг. Утас 98115737, 96687009
2016 оны Батлагдсан төсөв ОНХСангийн хийгдэх ажлын төлөвлөгөө

                                                      Төсөв батлах тухай

 

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 дахь заалт, Засаг, захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 дахь заалт, Аймãèéí  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015  оны12 ;дугаар сарын 05-ний өдрийн 14/4 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн Сумûí Èргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаанаас  ТОГТООХ нь:

Нэг.Ñумûí 2016  оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.                                                       /мянган төгрөг/

1

                               Нийт орлого

19200.0

2

                    А. Татварын орлого

18600.0

3

                    Нэг. Улсын татварын орлого

 

4

   1.1.ААНБ-ын орлогын албан татвар

 

5

   1. 2. НӨАТ

 

6

   1.3. Агаарын бохирдол

 

7

   1.4   Авто

 

8

                      Хоёр. Орон нутгийн татвар

 

9

     2.1. Аймагт төвлөрөх төсвийн татварын орлого

 

10

     2.2.Цалин хөлс түүнтэй адилтгах орлого /Суутган-1/

 

11

     2.3.Àéìàãò çàìûí ñàíä îðóóëàõ ÀÒªßÕ-èéí àëáàí òàòâàð

 

12

     2.4.¯ë õºäëºõ õºðºíãèéí òàòâàð

 

13

     2.5.Газрын төлбөр

 

14

Гурав.Сумаíд   төвлөрөх орлого

18600.0

15

 3.1.  Õүү, торгуулийн орлого

1000.0

16

  3.2. Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого

600.0

17

  3.3. Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого

 

18

  3.4. Ан агнах зөвшөөрөл

2000.0

19

  3.5. Нохойны албан татвар

300.0

20

  3.6. Патент

 

21

  3.7. ИОТТХ

10000.0

22

  3.8. Газрын тосны лицензийн төлбөр

 

23

  3.9.   Áууны албан татвар

2400.0

24

3.10.Òүгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр

100.0

25

3.11.Улсын тэмдэгтийн хураамж

2800.0

26

Санхүүгийн дэмжлэг

279852.5

27

Орон нутгийн хөгжлийн сан орлогын шилжүүлэг

149250.3

27

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

1001860.4

Хоёр.Богд сумын 2016 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч ,түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх  орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай .

2.1

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

0

2.2

Харьяалах төсөвт  байгууллагын  өөрийн орлого

0

2.3

Засаг дарга

0

2.4

Засаг даргын Тамгын газар

600.0

2.5

Сургууль

 
     

2.6

Соёлын төв

 

2.7

Цэцэрлэг

 

 

Дүн

600.0

Гурав. 2016 оны орон нутгийн төсвийн зарлагын нийт дүн, Төсвийн ерөнхийлөн áîëîí øóóä захирагчдын төсвийн жилд зарцуулах зарлагын дээд хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БОГД СУМЫН 2016 ОНЫ                                                                    ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА САНХҮҮЖИЛТ

¹

Çàðäëûí ç¿éë àíãè

ÈÒÕ

ÇÄÒÃ

ÁÀÃ

Á¯ÃÄ

Ìÿí.òºã

 

Ìÿí.òºã

 

Ìÿí.òºã

 

Мÿí.òºã

 1

Нийт төсөв

43385.4

196010.7

59656.4

299052.5

2

Цалин хєлс, нэмэгдэл урамшуулал

36665.5

144596.3

49500.0

230761.8

3

Үндсэн цалин

24021.5

123922.6

49500.0

197444.1

4

БИНХ-ын урамшуулал

10340.0

   

10340.0

5

Ãýðýýò àæèë÷äûí цалин

2304.0

20673.7

 

22977.7

6

ÍÄØ

4033.2

15905.6

5445.0

25383.8

7

Бараа үйлчилгээний зардал

2686.7

35508.8

4711.4

42906.9

8

Бичиг хэрэг

355.0

1626.6

628.3

2609.9

9

Гэрэл цахилгаан

 

2000.0

330.0

2330.0

10

Түлш, халаалт

 

5200.0

60.0

5260.0

11

Тээвэр (шатахуун)

727.7

6309.5

1793.1

8830.3

12

Шуудан  холбоо

320.0

1326.0

360.0

2006.0

13

Íөөц õºðºíãº

 

8730.0

 

8730.0

14

Дотоод албан томилолт

956.0

3647.3

558.0

5161.3

15

Ном хэвлэл авах

 

130.0

432.0

562.0

16

Нîрм хóвцас  зєєлєн эдлэл

 

271.2

100.0

371.2

17

Урсгал засвар

 

560.0

 

560.0

18

Ýд хогшил худалдан авах

 

2000.0

 

2000.0

19

Төлбөр хураамж

78.0

200.0

120.0

398.0

20

Ñóðãàëò ñóðòàë÷èëãàà

 

500.0

 

500.0

21

Òэтгэмж урамшуулал

       

22

БТУТэмцээн

 

100.0

 

100.0

23

ГХУСэргийлэх  зардал

0

0

0

0

24

Хуралдааны зардал

250.0

   

250.0

25

Суваг ашигласны  /Интернет/

 

2250.0

 

2250.0

26

Газрын төлбөр

 

90.0

 

90.0

27

Аудитын зэрэглэл тогтоох үйлчилгээ

 

250.0

 

250.0

28

Тээврийн хэрэгслийн татвар, даатгал

 

318.2

30.0

348.2

29

Шагнал урамшуулал

   

300.0

300.0

 30

Çàðäëûí ä¿í

43385.4

196010.7

59656.4

299052.5

1

Санхүүгийн дэмжлэг

39665.4

186110.7

54076.4

279852.5

2

Орон нутгийн орлого

3720.0

9300.0

5580.0

18600.0

3

ТБ-ын  өөрийн орлого

 

600.0

 

600.0

                                                                                                                     /мянган  төгрөг/

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

43385.4

Çàñàã äàðãûí òàìãûí ãàçàð

196010.7

Áàã

59656.4

Улсын төсөвт байгууллагуудад олгох тусгай зориулалтын  шилжүүлэг

1001860.5

 

 

1

Сум хөгжүүлэх сангаас хяналтын зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааны зардал

1000.0

 

ĺðºâ.  Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсөвт байгууллагын  зардлын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.                                                                                                                                                                                                  /мянган  төгрөг/

4.1.

Èõ áîãä àõëàõ сургууль

741053.5

4.2

Ýðõýñ цэцэрлэг

215063.8

4.3

Соёлын төв

45743.6

įÍ

1001860.5

 

Тав.Îðîí íóòãèéí õºãæëèéí ñàíãèéí хөрөнгөөр гүйцэтгэх бараа ажил үйлчилгээний жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.  

 5.1

Îðîí íóòãèéí õºãæëèéí ñàí

149250.3

 

 

Зургаа. Сумын орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орологын хэмжээг             19200.0 мянган төгрөгөөр баталсугай.

Долоо. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр үр дүнг нэг дүгээр хавсралт ёсоор баталсугай.

Найм .Сумын хөрөнгө оруулалт, их засварын нэр төрөл, төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг  хоёрдугаар хавсралт ёсоор баталсугай.

Ес. Òºñâèéí çàðöóóëàëòûã èл òîä áîëãîí ã¿éöýòãýëèéã санхүүгийн жилийн дараа оны 1 дүгээр улиралд багтаан Èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí Õóðàëäààíä èëòãýõèéã сóìûí Çàñàã äàðãà /Ë.Ãàíàà/-ä äààëãàñóãàé.

Арав. Ýíý òîãòîîëûí áèåëýëòýä õÿíàëò òàâüæ àæèëëàõûã Сóìûí Èргэдийн Òөлөөлөгчдийн Õурлûí Нàðèéí áè÷ãèéí äàðãà /Á.Áóðìàà/-ä ¿¿ðýã áîëãîñóãàé.

 

 

 

 

ÄÀÐÃÀ                       Ä.ÃÀÍÁÎËÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богд  сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн

хурлын хуралдааны ээлжит 15 дугаар  хуралдааны   

тогтоолын   хоёрдугаар  хавсралт

 

БОГД СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХӨТӨЛБӨР,

ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ                

                                                                                                                                        /сая төг/

 

Д/д

Төсөл арга хэмжээний нэр,хүчин чадал,байршил

 

Эхлэх дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2016 онд санхүүжих дүн

Хөрөнгө оруулалт

1

2016-2016

149250.3

149250.3

1

Шилжих хөрөнгө оруулалт

2

2015-2016

5000.0

5000.0

 

Ариун цэврийн байгууламж

3

2015-2016

5000.0

5000.0

2

Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт

4

2016-2016

144300.0

144300.0

2.1

Уст цэг

5

2016-2016

30000.0

30000.0

2.2

3-р багт багийн иргэдийн нийтийн хөгжлийн төв барих

6

2016-2016

46800.0

46800.0

2.3

Баяр наадмын зардал

7

2016-2016

4950.3

4950.3

2.4

Эмнэлгийн мооргийн хөргүүр авах

8

2016-2016

7000.0

7000.0

2.5

ДП-3 дэд станцын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, 04 -н шугамын өргөтгөл

9

2016-2016

40000.0

40000.0

2.6

Цахим хурлын төхөөрөмж авах

10

2016-2016

6500.0

6500.0

2.7

Цэцэрлэгийн өргөтгөл

 

2016-2016

9000.0

9000.0

1

Их засвар

11

 

 

 

2

Бусад

12

 

 

 

3

Дүн

 

 

149250.3

149250.3

             

 

 

 

-------------------000-----------------

 

Мэдээ оруулсан: 2016-04-20 17:47:00